Spring til indhold

Å slyng dig

Status på projektet

Projektet "Slyngning af Tubæk Å" er særligt, da det af projektet omfattede område er forurenet og kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 2. Kortlægningen skyldes, at der har været losse-og fyldplads helt frem til midten af 70’erne.

Det har ved de forundersøgelser der er foretaget i 2020 vist sig, at det at jorden er forurenet, vil fordyre anlægsarbejdet ud over det sædvanlige. For at kunne vurdere hvilken indvirkning jordforureningen har på projektets udformning og økonomi, har Vordingborg kommune udarbejdet en miljøhistorisk redegørelse for arealet og foretaget en stikprøveundersøgelse af jordforureningen.

Redegørelsen er sendt til Region Sjælland, der skal godkende den § 8 tilladelse efter jordforureningsloven, som kommunen skal udarbejde til projektet. Regionen har efterfølgende meddelt kommunen, at der skal foretages yderligere undersøgelser af jorden og der skal udarbejdes en risikovurdering for udvaskning af miljøfremmede stoffer til vandløb og hav samt risikoen for menneskelig kontakt med forureningen, inden regionen kan tage endelig stilling til projektet.

Status for projektet er således, at forslaget til prøveprogram skal udarbejdes af en miljørådgiver og afklares med Region Sjælland. Herefter kan undersøgelserne udføres. Resultatet vil blive forelagt for udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Plan og Teknik med henblik på beslutning for, om projektet kan realiseres i sin nuværende form, eller om det skal reduceres til evt. kun at indeholde en del af projektområdet samt eventuelt anmodning om ekstra bevilling til bortskaffelse af jord.

Tidshorisont er september - oktober 2021.

Å slyng dig Åbningstræk

  • Giver stor rekreativ værdi til både borgere og besøgene
  • Skaber også et helt stykke ”ny” natur helt op ad bymidten som direkte nabo til handelsgaden og den historiske by
  • Projektet er en del af Blå Rute
  • Er med til at sikre ”hele vejen rundt” både fysisk om den gamle ø og lodsejeres bygninger syd for åen samt ikke-fysisk som et koncept for sameksistens af natur-åen og rekreativt/aktivitets-å i form af søen
  • Eksemplificerer naturbaseret kystsikring gennem terræn- og vandløbsbearbejdning

Å slyng dig - Tubæk Å (realiseres 2020)

Tubæk Å ligger i dag som en skarp, lige dræningslinje gennem engen, og det er svært at komme tæt på vandet uden at få våde fødder, ligesom det dikteres af vandregulativet, at man ikke må sejle på åen, som med sine 10 meter i bredden ikke egner sig som naturligt vandløb. Derfor anlægges der et nyt slynget åløb som vil understøtte naturkvaliteten, biodiversiteten og hverdagslivet i Præstø.

Langs engområdets sydlige side anlægges et dige, der sikrer, at den nærmeste bebyggelse ikke oversvømmes ved høj vandstand. Diget vil samtidig fungere som stiforbindelse langs med åen, hvorfra man vil have udsigt over hele vådområdet.

Biodiversitet og naturkvalitet

Det smallere, slyngede åløb vil styrke biodiversiteten i området, da det slyngede forløb tilgodeser den hydrologiske dynamik og vandets naturlige processer, hvilket skaber variation i levesteder i vandløbet. Åen vil derfor blive hjemsted for et væld af arter. Arealet afgræsses for sikre et dynamisk og attraktivt naturområde, samt for at forhindre at området gror til. Området vil derfor blive indhegnet, dog med stenter til at passere.

Forbindelse og aktivitet - hverdagslivet

Der etableres en sti på diget, der giver mulighed for færdsel langs hele åforløbet og som binder an til tankerne i Blå Rute omkring den gamle ø Præstø, hvor man kan færdes langs vandet hele vejen rundt om øen. Langs diget etableres opholdsområder, der gør det muligt at komme tættere på området hvad enten man vil spise sin madpakke eller gå på opdagelse langs åen. Det vil blive muligt at sejle på det eksisterende åløb, som vil blive en sø der fortsat står i forbindelse med fjorden.

Illustration af Å forløbet

Illustration af Å forløbet

Åbningstræk - pressemeddelelse januar 2020

Åbningstræk for Præstøs udviklingsplan skydes i gang

Med vedtagelsen af udviklingsplaner for de tre købstæders havneområder er der lagt op til en spændende udvikling i kommunens købstæder. Nu starter arbejdet med det første åbningstræk i Præstø.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har den 29. januar 2020 vedtaget at der skal anlægges åbningstræk for de tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn.

For hurtigt at påbegynde det fysiske arbejde og anlæg af planerne, blev der parallelt med planerne udarbejdet forslag til tre åbningstræk: Et for hver havn.

Forslag til åbningstrækkene er udvalgt både ud fra deres individuelle kvaliteter og ud fra deres værdi for mange mennesker, hvor det enkelte projekt skal give umiddelbar kvalitet til hver by, og være med til at sætte kimen for den fremtidige udvikling.

Nu går vi i gang med de første tiltag for åbningstrækket Å, slyng dig i Præstø.  Her ligger Tubæk Å i dag som en skarp, lige dræningslinje gennem engen, og det er svært at komme tæt på vandet uden at få våde fødder, ligesom det dikteres af vandløbsregulativet, at man ikke må sejle på åen, som med sine 10 meter i bredden ikke egner sig som naturligt vandløb.

Michael Larsen, formand for udvalget for Plan og Teknik ser frem til at komme i gang med projektet: ” Vi arbejder for at kunne anlægge et nyt slynget åløb som vil understøtte naturkvaliteten, og hverdagslivet i Præstø og samtidig fungere som klimatilpasning”.

”Jeg glæder mig over at vi nu igangsætter undersøgelser af området og håber på et resultat der gør at vi kan skabe et bynært naturområde, hvor det slyngede forløb tilgodeser vandets naturlige processer og skaber biodiversitet og variation i levesteder i vandløbet. ” siger formanden for Udvalget for Klima og Miljø, Else-Marie Langballe Sørensen.

Langs engområdets sydlige side tænkes anlagt et dige, der sikrer, at den nærmeste bebyggelse ikke oversvømmes ved høj vandstand og som samtidig fungerer som stiforbindelse langs med åen, hvorfra man vil have udsigt over hele vådområdet.

Åbningstrækket omhandlende slyngning af Tubæk Å er særligt, idet projektområdet er forurenet da der tidligere har været losseplads. At jorden er forurenet vil kunne fordyre anlægsarbejdet ud over det sædvanlige. For at kunne vurdere graden af forurening og hvilken indvirkning den har på projektets udformning og økonomi, sættes der nu en undersøgelse af området i gang. Denne består i at der graves søgerender på engen i Præstø. Arbejdet finder sted den 17.-18. juni, hvorefter forureningens omfang kan vurderes.

”Hvis jorden er kraftig forurenet, kan projektet blive meget omkostningstungt og kan måske ikke gennemføres for det forslåede budget.  I så fald må vi tage det op til revurdering”, siger Michael Larsen.

For uddybende information kontakt venligst:

Formand for Udvalget for Plan og Teknik, Michael Larsen
tlf: 24 62 79 96 eller send en mail

Formand for Udvalget for Klima og Miljø, Else-Marie Langballe Sørensen
tlf: 30 53 32 79 eller send en mail

Planchef Anja Valhøj
tlf. 51 53 26 45 eller send en mail

Projektleder på jordforureningen, Afdeling for Byg Land og Miljø, Torsten Tejlgaard Jensen
tlf: 21 53 84 43 eller send en mail