Spring til indhold

Baggrund

Gennem de senere år er der blevet arbejdet med idéer til udvikling af Præstø havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn.

  • På Præstø havn og strand eksempelvis i form af projektet ”Vandsportens by” til gavn for alle havnens brugere og borgere og turister
  • I Stege omkring Sukkerfabrikken, jordbassinerne og Stege Badeanstalt
  • På Nordhavnen i Vordingborg, med tanker om udvikling af fx sejlklubben, tribune, promenade i en lokalt udarbejdet udviklingsplan

De tre havne er væsentlige ankerpunkter for det liv der leves i købstæderne og for byernes udviklingspotentiale, både som leve- og oplevelsessted for borgere, virksomheder og turister. Vordingborg Kommune har udarbejdet helhedsplaner for alle tre byer. Hver af dem peger på udviklingspotentialer i lystbådehavnene og på at der bør arbejdes på at knytte havnene bedre til bylivet og handelen. Behovet for dette blev også fremhævet i detailhandelsanalysen fra foråret 2018. 

Vordingborg Kommune besluttede således i 2018 at vedtage en strategiplan for de tre købstæders lystbådehavne. På den baggrund blev udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for lystbådehavnene i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege igangsat. Arbejdet skulle tage afsæt i Vordingborg Kommunes vision. Det skulle være den strategisk-fysiske ramme om en bæredygtig, attraktiv og fremtidssikret byudvikling, der binder de tre historiske købstæder sammen med vandet, kulturarven og naturen.

Formålet med at gennemføre en samtidig og koordineret proces for alle tre udviklingsplaner er først og fremmest, at de tre havne stod med de samme udfordringer, behov og efterspørgsel på aktiviteter. Der skulle således udarbejdes de samme analyser, som har en del fællestræk, lige som klimaudfordringen er en fælles overligger for alle tre havne, som udviklingsplanerne skulle anvise løsninger på.

Selv om de tre havne har hver deres særkender og stedbundne potentialer, er hovedudfordringen og efterspørgslen på aktiviteter, manglen på sammenkoblingen til byen og bylivet, gældende for alle tre havne. Der kunne derfor ske en høj grad af vidensdeling og sparring på tværs både internt i kommunen og mellem de tre havne, som kunne bidrage til dels at skabe bedre løsninger og dels til at styrke samhørigheden mellem havnene og byerne. 

Sigtet med udviklingsplanerne var, at de skulle give langsigtede, stedspecifikke og innovative helhedsløsninger for fritidstilbud, havne- og vandsportsaktiviteter, for de mange aktive borgere, der nyder de muligheder byen, naturen og vandet tilbyder. De skulle samtidig håndtere udfordringen med havvandsstigning og gentagne højvandshændelser, som også er en del af denne natur og det geografiske område, med fysiske og visuelle påvirkninger, kysterosion og økonomiske konsekvenser til følge.

Læs Indstillingen til Kommunalbestyrelsen - Udkast til strategiplan for udvikling af lystbådehavnene i de tre købstæder

Læs Strategiplan for udvikling af lystbådehavne i de tre købstæder

Udviklingsplaner by og vand

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har pr. 18.12.2019 godkendt tre endelige udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i købstæderne, Vordingborg, Præstø og Stege.

Målet med den enkelte udviklingsplan er at anvise langsigtede og innovative helhedsløsninger samtidig med at håndtere udfordringen med havstigning og gentagne højvandshændelser.

Ønsket er bl.a. at arbejde med vandet som udviklingspotentiale som en styrke, der skal binde by- og havneaktiviteter sammen.

Udvikling og funktionalitet

”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter.

Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være flerfunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”

Michael Larsen
Formand
Udvalget for Plan og Teknik

Realisering

De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne.

Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering.

Realiseringen af planerne igangsættes i 2020 ved anlæg af åbningstræk i de tre havne.