Spring til indhold

Stranden Åbningstræk

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede i foråret 2020, at kystsikring langs Langelinje og havnen skulle udgøre åbningstrækket for udviklingsplanen. I direkte forbindelse med "Kulhavnen" anlægges en ny badestrand, som erstatning for den eksisterende. Udvidelsen af stranden giver plads til et sikringsdige i form af et klitlandskab, der snor sig igennem strandens grønne ryg ind mod Langelinie som kombineret med en fast sikring og forhøjning af de eksisterende granitkanter på havnearealerne udgør kystsikringen af området. Udover at skabe et værdifuldt rekreativt rum, for byens borgere og besøgende, eksemplificerer tiltaget en naturbaseret kystsikring gennem bl.a. terrænbearbejdning og med udgangspunkt i lokale fauna og arter.

Der er i efteråret 2021 indgået kontrakt med en rådgiver om projektering af områdets kystsikringsdel for diget, men ikke for den medfølgende indretning af selve byrummet, aptering mv. Selve projektering af kystsikringsdelen forventes udført i løbet af foråret 2022 med efterfølgende myndighedsbehandling. Anlægsdelen har ikke været i udbud endnu, men er planlagt til at kunne igangsættes i løbet af 2022-23. Det er med udgangspunkt i ovenstående, at Vordingborg Kommune ønsker at bidrage til udviklingen gennem bl.a. byfornyelsesmidler gennem etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer m.v., etablering af særlige foranstaltninger til klimatilpasning og trafikale udfordringer forankret i de lokale brugeres behov.

tværsnitskitse af tænkt strandpromenade

Skitse af Stege Strandpromenade