Spring til indhold

Sukkerfabrikken Møn

Sukkerfabrikken Møn 2022

Planlægningen omfatter omdannelsen af Sukkerfabrikken, der udvikles til et attraktivt ferieområde i projektet ”Sukkerfabrikken Møn”, som kan styrke Stege og den generelle udvikling på Møn. Der planlægges derfor etablering af op til 500 ferieboliger, et hotel, wellness- og vandoplevelse på grunden med den gamle sukkerfabrik, således at aktiviteter på og ved vandet gøres til en del af oplevelsen. Der planlægges således også 25 pælehytter nord for grunden som en integreret del af det samlede projekt, en ny strand med en moleafslutning, badeanstalt og vandaktiviteter. Hele området er åbent og tilgængeligt for offentligheden, og der skabes således forbedrede muligheder for rekreative oplevelser for både Steges indbyggere og for turister. Herudover skabes der mulighed for ny boligbebyggelse i tilknytning til bydelscenteret Sukkerfabrikken samt etablering af centerfunktioner i form af f.eks. detailhandel. Projektet ”Sukkerfabrikken Møn” er i november 2015 udpeget i Statens Forsøgsordning, hvor regeringen – blandt et stort antal ansøgere - udvalgte ti turismeudviklingsprojekter langs Danmarks kyster, som skønnedes at have kvalitet nok til at kunne tiltrække mange udenlandske turister, og samtidig kunne indpasses i kystlandskabet.

Projektet blev i 2015 udpeget som et af de 10 forsøgsprojektet i ”Forsøgsordningen for Kyst- og naturturisme”. Forsøgsprojekterne er en ekstraordinær mulighed for at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark.

Se også prospektet for projektet

skitse af det nye projekt og feriecenter på Sukkerfabrikkens arealer
Forslag til det nye projekt og feriecenter på Sukkerfabrikkens arealer

For at kunne realisere projektet er der udarbejdet et plangrundlag bestående af forslag til kommuneplantillæg nr. 12, der danner grundlag for kapacitetsudvidelsen af ferieboligenheder samt et forslag til lokalplan C 15.14.02, der beskriver og angiver nærmere bestemmelser for området. Lokalplanen fastlægger samlet set bestemmelser for et feriecenter med op til 500 ferieboligenheder og en række kulturaktiviteter, oplevelsestilbud og et vandland. Den nye lokalplan viderefører mange af bestemmelserne fra de tidligere lokalplaner, og supplerer disse med feriehusbebyggelse på de øvrige arealer af Sukkerfabrikken Møn. Forslaget til lokalplanen for Sukkerfabrikken Møn baseres på et løbende fælles samarbejde og dialog mellem Sukkerfabrikken, Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet. Alle har en part i processen for at opnå en solid sammenhæng mellem projektdelen på land og vand. Projektet vurderes kunne medvirke til et styrket udbud af lokale overnatningsmuligheder i sammenhæng med øens tilbud med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål og Biosfære Møn som de overliggende bæredygtige fællesnævnere. Disse to målrettede indsatser ligger i direkte tråd med kommunens overordnede ambitioner om et styrket fokus på bæredygtighed, naturoplevelser og aktiv ferie i tråd med øens naturgivne styrker.

Ansøger har i dialog med kommunen udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.Miljøkonsekvensrapporten danner grundlag for en fælles miljøvurdering af såvel projektet (tidligere kaldt VVM-redegørelse) som for lokalplanen (miljørapport). Forslag til Miljøkonsekvensrapport indeholder forslag til vurdering af de miljø- og planmæssige konsekvenser som Sukkerfabrikken Møn forventes at kunne få på omgivelserne.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer overordnet, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af miljøet.

Lokalplanens realisering forudsætter ifølge Vejdirektoratet, at der planlægges og etableres et lyskryds ved Kostervej/Lendemarke Hovedgade.

Kystdirektoratets tilladelse til anlæg og aktiviteter på søterritoriet sendes i offentlig høring sammen med det øvrige materiale.